Nhà trường đăng tải mẫu phiếu  tự đánh giá của giáo viên cơ sở GDPT theo chuẩn và phiếu tự đánh giá của viên chức để giáo viên và nhân viên thực hiện.