Wednesday, 27/05/2020 - 11:01|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phước Thắng

Kế hoạch năm học 2019-2020

      PHÒNG GDĐT TUY PHƯỚC                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯNG THCS PHƯỚC THẮNG                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
           Số:        /KH-THCSPT                                                                Phước Thắng, ngày 13 tháng 9 năm 2019
 

     KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

      Căn cứ Công văn cố 504/BGDĐT  ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2019-2020;
     Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2019-2020 tại Báo cáo số 131/BC-PGDĐT ngày 29/8/2019 của Phòng GDĐT Tuy Phước;
      Căn cứ tình hình thực tế, trường THCS Phước Thắng xây dựng Kế hoạch năm học 2019-2020 như sau:

          A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

         Năm học 2019 - 2020, ngành Giáo dục tập trung thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giáo dục và đào tạo, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; quán triệt phương châm hành động “bứt phá” của Chính phủ để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020...

         Xem thêm toàn văn của Kế hoạch tại đây

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 15
Tháng 05 : 779
Năm 2020 : 5.433