Sunday, 05/12/2021 - 02:54|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phước Thắng

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2018-2019 (Buổi sáng, áp dụng từ 14/01/2019)

Áp dụng từ 14/01/2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

THÔØI KHOAÙ BIEÅU HK II (2018 - 2019) - BUOÅI SAÙNG
(Laàn 2 - Aùp duïng töø ngaøy 14/01/2019)

THÖÙ

9A1 - Vöông

9A2 - Hoàng

9A3 - Tuyeát

9A4 - Haïn

6A1 - Nhung

6A2 - Tuøng

6A3 - Hoa

6A4 - T. Thuûy

HAI

Chaøo côø

Chaøo côø

Chaøo côø

Chaøo côø

Chaøo côø

Chaøo côø

Chaøo côø

Chaøo côø

SHL - Vöông

SHL - Hoàng

SHL - Tuyeát

SHL - Haïn

SHL - Nhung

SHL - Tuøng

SHL - Hoa

SHL - T. Thuûy

Ñòa - Tuyeát

Lyù - Hoàng

C. Daân - Chaùnh

C. Ngheä - Haïn

T. Anh - Nhung

Tin - Vieät

Söû - Hoa

Hoaï - T. Thuyû

Lyù - Hoàng

T. Anh - Vöông

C. Ngheä - Haïn

Ñòa - Tuyeát

Lyù - Tuøng

Tin - Vieät

T. Anh - Nhung

Söû - Hoa

T. Anh - Vöông

Ñòa - Tuyeát

Lyù - Hoàng

Nhaïc - Phöông

Toaùn - Truyeàn

Lyù -Tuøng

C. Daân - Chaùnh

Tin - Vieät

T. Anh - Vöông

Nhaïc - Phöông

Ñòa - Tuyeát

Lyù - Hoàng

Toaùn - Truyeàn

T. Anh - Nhung

Lyù - Tuøng

C. Daân - Chaùnh

BA

Toaùn - Ñònh

Vaên - Taâm

Hoaù - Thoâng

Toaùn - Thoï

Ñòa - Nguyeät

T. Duïc - Vuõ

Tin - Vieät

Toaùn - Loäc

Toaùn - Ñònh

Vaên - Taâm

Toaùn -Thoï

Vaên - Minh

Sinh - Anh 1

Ñòa - Nguyeät

Tin - Vieät

T. Duïc - Vuõ

Hoaù - Thoâng

Toaùn - Ñònh

Toaùn -Thoï

Vaên - Minh

T. Duïc - Vuõ

Sinh - Anh 1

Ñòa - Nguyeät

Toaùn - Loäc

Vaên - Taâm

Hoaù - Anh 2

Vaên - Minh

Toaùn - Thoï

Tin - Vieät

Toaùn - Loäc

T. Duïc - Vuõ

Sinh - Anh 1

Vaên - Taâm

Toaùn - Ñònh

Vaên - Minh

Hoaù - Anh 2

Tin - Vieät

Toaùn - Loäc

Sinh - Anh 1

Lyù - Caûnh

Söû - Hoa

Lyù - Hoàng

Nhaïc - Phöông

T. Anh - Vinh

T. Anh - Nhung

Vaên - Taâm

C. Ngheä - L. Thuûy

Vaên - Minh

Lyù - Hoàng

Söû - Hoa

T. Anh - Vinh

Vaên - Minh

Vaên - Taâm

Hoïa - T. Thuûy

T. Anh - Nhung

C. Ngheä - L. Thuûy

T. Anh - Vöông

C. Ngheä - Haïn

Lyù - Hoàng

Söû - Hoa

Nhaïc - Phöông

T. Anh - Nhung

Hoïa - T. Thuûy

Vaên - Minh

C. Ngheä - Haïn

T. Anh - Vöông

Söû - Hoa

Lyù - Hoàng

Hoïa - T. Thuûy

Nhaïc - Phöông

Vaên - Minh

T. Anh - Nhung

HÑNG - Vöông

HÑNG - Hoàng

HÑNG - Tuyeát

HÑNG - Haïn

HÑNG - Nhung

HÑNG - Tuøng

HÑNG - Hoa

HÑNG - T. Thuûy

NAÊM

Sinh - Anh 1

Vaên - Taâm

Toaùn - Thoï

T. Duïc - Vuõ

C. Ngheä - L. Thuûy

Söû - Chaùnh

Nhaïc - Phöông

T. Anh - Nhung

T. Duïc - Vuõ

Vaên - Taâm

Sinh - Anh 1

Toaùn - Thoï

Söû - Chaùnh

C. Ngheä - L. Thuûy

Vaên - Minh

Nhaïc - Phöông

Vaên - Taâm

Sinh - Anh 1

T. Duïc - Vuõ

Vaên - Minh

//

//

//

//

Vaên - Taâm

T. Duïc - Vuõ

Vaên - Minh

Sinh - Anh 1

//

//

//

//

Nhaïc - Phöông

//

//

//

//

//

//

//

SAÙU

Vaên - Taâm

Toaùn - Ñònh

Hoaù - Thoâng

Tin - Truyeàn

C. Daân - Chaùnh

Sinh - Anh 1

Toaùn - Loäc

T. Duïc - Vuõ

Hoaù - Thoâng

Toaùn - Ñònh

Tin - Truyeàn

C. Daân - Chaùnh

T. Anh - Nhung

T. Duïc - Vuõ

Sinh - Anh 1

Toaùn - Loäc

Toaùn - Ñònh

C. Daân - Chaùnh

Tin - Truyeàn

Vaên - Minh

Sinh - Anh 1

Vaên - Taâm

T. Duïc - Vuõ

T. Anh - Nhung

Toaùn - Ñònh

Vaên - Taâm

Vaên - Minh

Hoaù - Anh 2

T. Duïc - Vuõ

C. Daân - Chaùnh

T. Anh - Nhung

Toaùn - Loäc

C. Daân - Chaùnh

Hoaù - Anh 2

Vaên - Minh

Tin - Truyeàn

Vaên - Taâm

T. Anh - Nhung

Toaùn - Loäc

Sinh - Anh 1

BAÛY

T. Duïc - Vuõ

Sinh - Anh 1

T. Anh - Vinh

Söû - Hoa

Vaên - Taâm

C. Ngheä - L. Thuûy

Toaùn - Loäc

Ñòa - Huøng

Sinh - Anh 1

Tin - Truyeàn

T. Duïc - Vuõ

T. Anh - Vinh

Vaên - Taâm

Toaùn - Loäc

Vaên - Minh

C. Ngheä - L. Thuûy

Söû - Hoa

Tin - Truyeàn

Sinh - Anh 1

T. Duïc - Vuõ

C. Ngheä - L. Thuûy

Toaùn - Loäc

Vaên - Minh

Tin - Vieät

Tin - Vieät

T. Duïc - Vuõ

Söû - Hoa

Toaùn - Thoï

Toaùn - Truyeàn

Vaên - Taâm

Toaùn - Loäc

Vaên - Minh

Tin - Vieät

Söû - Hoa

Toaùn - Thoï

Sinh - Anh 1

Toaùn - Truyeàn

Vaên - Taâm

C. Ngheä - L. Thuûy

Vaên - Minh

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 192
Tháng 12 : 662
Năm 2021 : 50.901